تبلیغات
احساس غزل جون و نازنین جون.. - آری تنها تو را می خواهم....

احساس غزل جون و نازنین جون..


  صدایت را می خواهم تا موسیقی

 سکوت لحظه هایم باشد

نگاهت را می خواهم تا روشنی

 چشمهای خسته ام باشد

 وجودت را می خواهم تا گرمای قندیل

 آغوشم باشد

خیالت را می خواهم تا خاطره

 لحظه های فراموشم باشد

دستها یت را می خواهم تا

 نوازشگر بی کسی اشکهایم باشد

 و تنها خنده هایت را می خواهم تا

 مرحم کهنه زخمهای زندگی ام  باشد

 آری تنها تو  را می خواهم

اگه یه روز بغض گلوت رو فشرد ؛ ...خبرم كن ... بهت قول نمیدم كه میخندونمت .ولی می تونم باهات گریه كنم ...اگه یه روز خواستی در بری ...حتماً خبرم كن ،قول نمیدم كه ازت بخوام وایسی .اما می تونم باهات بیام ...اما اگه یه روز سراغم رو گرفتی ...و خبری نشد ...سریع به دیدنم بیا ...احتمالاً بهت احتیاج دارم