تبلیغات
احساس غزل جون و نازنین جون.. - تو رفتی رد پایت در دلم ماند....

احساس غزل جون و نازنین جون..


تو رفتی رد پایت در دلم ماند

                              شكوه خنده هایت در دلم ماند

دلم را با سحر خوش كرده بودم

                              غروب ماجرایت در دلم ماند

شریك درد هایم بودی اما

                              غم بی انتهایت در دلم ماند

هزارویك شبم چون باد بگذشت

                             طنین غصه هایت در دلم ماند

علا رغم سكوت ساده من

                            سفر كردی صدایت در دلم ماند

وحالا مثل یك رویای برفی

                            تو رفتی رد پایت در دلم ماند