تبلیغات
احساس غزل جون و نازنین جون.. - دلم میخواهد تو رابا بلندترین فریادها صدا بزنم

احساس غزل جون و نازنین جون..


دلم میخواهد تو رابا بلندترین فریادها صدا بزنم

میخواهم دیوانه وار تو را در انتهای لاجوردی جستجو کنم

یا منان شب بوها جای پایت را بوسه باران کنم

میخواهم کوله بار خالیم را بردوش بگیرم تا بیکرانه گریه کنم

اه ای خدای من می خواهم همیشه بااو ودر همه حال با او باشم دلم میخواهد کهروزی 100 هزار بار فریاد بزنم دوست دارعزیز دل خودم دلم میخواهد عور و زندگیم بر پای عشق خوب تو بریزم دلم میخواهد از لبای کوچیکت گلای سرخه بوسه رو بچینم دلم مبخواهد کلام دوست دارم رو تو چشمای قشنگ تو ببینم عزیزمممممممم