تبلیغات
احساس غزل جون و نازنین جون.. - میان تاریكی این شب سرد ، عشق من بود كه بی صدا شكسته ...

احساس غزل جون و نازنین جون..


 اگر تو این دنیا عشق نباشه                 میان عقل و احساس فرقی نباشه

    می خونم :

 یكی از جنس من اینجا نشسته               میان این سكوت سرد تنها نشسته

دلم می خواست می رفتم كنارش           اما صدایی می آمد و می گفت به من چه

 دلم به دریا زدم رفتم به پیش                دیدم نایی نداره بی جون نشسته

           میان تاریكی این شب سرد ، عشق من بود كه بی صدا شكسته 

دلم می خواست فریاد بر آرم                  به همه عالم بگم عشقی ندارم

 ولی اینبار صدا بلندتر گفت               كه بی خیال شو و بگو به من چه !!!

 منم فقط به رسم این زمونه                  بانگ دادم كه او اینجا نمونه !

 گفتم :

        بیا ببین  . . .

                   یكی مرده ،

                            یكی مرده ،

                                         یكی مرده