تبلیغات
احساس غزل جون و نازنین جون.. - می دونم دلت گرفته........من برات سنگ صبورم

احساس غزل جون و نازنین جون..


چی شده تنها نشستی.........مثل تو از همه دورم

واسه من زندگی سرده........نکنه تو هم غریبی

کاش میشداشکاتوپاک کرد........بمیرم تو هم بریدی

چه تبسم قشنگی........وقتی به غمها بخندی

آخه ارزشی نداره........دل به این دنیا ببندی

دنیا همینه........اونکه خواب بود بدترینه

نکنه تنهات گذاشته........آخره عشقها همینه

میدونی چقدر عزیزه........قطره سپید شبنم

مثل اون اشکای نازت.......رو تن گلهای مریم

نازنین خدا بزرگه........غم واز خودت جداکن

ما که تنها نمیمونیم........آفرین اخمات واکن