تبلیغات
احساس غزل جون و نازنین جون.. - نفرین به سفر كه هر چه كرد او كرد...

احساس غزل جون و نازنین جون..


ما چون  دو  دریچه   رو  به  روی  هم                                        آگاه  زمگو بگوی هم         

هرروز  سلام   و پرسش و خنده                                                هرروز قرار روز آینده    

اكنون دل من شكسته و خسته است                                               زیرا یكی از دریچه ها بسته  است    

نه مهرفزون نه ماه جادو كرد                                                     نفرین به سفر كه هرچه كرد اوكرد