تبلیغات
احساس غزل جون و نازنین جون.. - دارم درد میکشم میدونم اونم از من بدتره ...

احساس غزل جون و نازنین جون..موقعی که می خواستمت می ترسیدم نگات کنم، موقعی که نگات


کردم ترسیدم باهات حرف بزنم، موفعی که باهات حرف زدم ترسیدم

نازت کنم، موقعی که نازت کردم ترسیدم عاشقت بشم، حالا که

عاشقت شدم می ترسم از دستت بدم