تبلیغات
احساس غزل جون و نازنین جون.. - آغــوش امن تو

احساس غزل جون و نازنین جون..


این که گفــتند " فرامــوش ات کنــم " را فراموش کرده ام! 

خیــالت تخت... تــو تا ابد... مــاندگارترین " حضــور ِ " روزگار منی!

 و من عــجیب؛

 به آغــوش امن تو از آن ســوی فاصــله ها خــو گرفته ام!!!