تبلیغات
احساس غزل جون و نازنین جون.. - با نگاه عاشقت مست مستم کردی

احساس غزل جون و نازنین جون..


Image hosting by TinyPicبا سکوت زیرکانه منو فریاد زدیImage hosting by TinyPic

Image hosting by TinyPicبا چشات دوست دارم رو تو گوشم داد زدیImage hosting by TinyPic

Image hosting by TinyPicبا نگاه عاشقت مست مستم کردیImage hosting by TinyPic

Image hosting by TinyPicبه می و جام و سبو باده پرستم کردیImage hosting by TinyPic

Image hosting by TinyPicالهی الهی تا نفس تو سینه هست Image hosting by TinyPic

Image hosting by TinyPicبمونی برای من Image hosting by TinyPic

TinyPic image

Image hosting by TinyPicکسی با من سر یاری ندارد

                               سر یاری و غمخواری ندارد

بهر کس مهربانی مینمایم

                              بجز جور و جفا کاری ندارد Image hosting by TinyPic