تبلیغات
احساس غزل جون و نازنین جون.. - گلکم

احساس غزل جون و نازنین جون..


یارك من چرا خوش باور هستی گلم

رحم كن ای خدا چاره ندارم

قهر مكن نازمكن خوش گذرانیم

كه این دنیا دو روز است

شبی پرسیدمش با بی قراری

كه غیر از من كسی را دوست داری

دو چمشش از خجالت به خم افتاد

میان گریه خود گفت كه آری

توشاخ پر گلی من برگ زردم

تو گرم خنده ای من آه مردم

توخورشیدی و من سیاره تو

مرا بگذار كه تا گرد تو گردم

خودت میدانی گل من باید بدانی

عاشقت هستم گل من عاشقت هستم

تو یار زیبای من تو عشق تنهای من

طا قت هجران تو دیگر ندارم

تو به قلب زارم رحمی نه كردی

تو به اشكهایم نگاهی نكردی

سخته خیلی سخت